Основачите на Еко Енерџи  Систем  се постојано посветени  во  барање и  избирање на проекти со конкурентска предност во секторот на Обновлива Енергија, поддржани од  конкурентите,  сопствена  и ефикасна  технологија, не само во однос на придобивки за животната средина на нашата планета , но и во однос на врќање на инвестициите, намалување на ризикот, пазар и профитабилност.
Најинтересниот  сектор за Обновлива Енергија е Енергија од Отпад , која  се однесува на отстранување и рециклирање  на комунален цврст отпад (КЦО).