Еко Eнерџи систем е основана  со странски капитал за развојната  програма  на Балканот за решенијата за управување со отпад.
Клучните точки на решенијата за управување со отпад  вклучуваат:
- Зголемени  барања,  и од страна на општините и од ЕУ, за  итни одржливи решенија за  чисто отстранување на отпадот во урбанистичките подрачја.
- Постоењето на основно институционално гарантирани надоместоци за депонирање ( трошоци  за депонирање отпад ) платени од страна на општината на оној кој ги обезбедува погоренаведените услуги. 
- Рециклирање на користени фракции како што се пластика (ПЕТ - HDPE - ПЕНП), лименки (алуминиум), хартија, стакло, метал, итн, кои се барани на  пазарот.
- Производството на RDF (Гориво добиено од отпад), кое исто така се нарекува и био-гориво (био-јаглен)
- Вистинско решение за еколошките проблеми во  повеќето депонии: Со нашите ексклузивни технологии нема емисии, нема гас, нема  смрдеа , нема исцедок и  најмала можна количина на инертен материјал  на депонијата: <10% од остатокот.

Еко Енерџи  Систем создаде  важно  партнерство за да постигне ексклузивна дистрибуција низ Балканот на сопствената  технологија наречена Еко Енерџи Систем.
Понатаму, Еко Енерџи  Систем  е активен во добивање ексклузивни концесии кои се однесуваат на управувањето со депониите кои ќе ја користат технологијата на Еко Енерџи Систем .

Еко Енерџи Систем, сопствена технологија развиена за управување со отпад, го обезбедува следното:

- Ракување со  несортиран КОМУНАЛЕН ЦВРСТ ОТПАД(КЦО)
- Ракување  со ОПАСЕН  отпад кој се содржи во комуналниот цврст отпад
- Ракување  со отпадот сличен  на комунален
- Ракување  со  пакување
- Технологија за третман на органска фракција на комунален цврст отпад во вистинско време
- Обезбедување на  систем на селекција за обновување на користени фракции како што се ПЕТ - HDPE - ПЕНП
- Одделување  со автоматски машини на црни и обоени метали.
- Производството на RDF (Гориво добиено од отпад) за да се користи како гориво во челичарници или цементари или инценератори  за производство на електрична енергија или топлина
- Амбалажата на преостанатите фракции
- Достигнување  до јаз од остаток значително составен  од не повеќе од 10% инертен отпад.
- Ракувањето и третман на ИНДУСТРИСКИ ОТПАД