Отпадот произведен од страна на секој човек се движи од 502 кг / годишно (вредности изјавени од страна на ЕУ) за повеќето индустријализирани области како што Европа, САД, итн. се до 304 kg / годишно  за помалку развиените области.
Количината на  отпад во светот се проценува на околу 4 милијарди тони годишно. Од ова околу 60% е од органски  дел , а околу 70% завршува во депониите кои не се контролирани или се незаконски. Исцедокот од  овој отпад е главната причина за загадување на водата и почвата.