Постројките  за сортирање на отпад , денес станаа технологија која овозможува соодветно рециклирање и повторна употреба на користени фракции, и се смета за решение кое е  најпрепорачано  од страна на екологистите.
Намерата е да се елиминира најмалата можна количина на остатоци, која  потоа треба во секој случај да се депонира на депониите.
Еко Eнерџи Cистем, наспроти Депониите и Инценератори, ги исполнува овие барања не само во однос на еколошкиот квалитет, но исто така и од економски аспект. Тоа е затоа што  трошоците за изградба на постројката Еко Eнерџи Cистем  се многу помали отколку сите претходни технологии, дури понекогаш и  10 пати помалку од цената на инценераторот.

Еко Eнерџи Cистем, исто така, е извор на вработување на  квалификуван  и на неквалификуван персонал.
Еко Eнерџи Cистем се разликува од сите други системи, бидејќи освен обновување на сувите  и искористливите  фракции, може постојано да  ја обработува  органската фракција произведувајќи  RDF. Затоа јазот од инертен материјал е намален до 10%.

Еко Eнерџи Cистем, наспроти Депониите и Инценератори

Депонија - Кликни тука

Депонија е најчестиот систем. Првичните трошоци се големи и вклучуваат изградба на површина со одредена заднина покриена со пластична мембрана која го собира исцедокот, односно течноста која се создава со оксидација на органската фракција и која содржи штетни загадувачи. Правилното одгледување на депонијата овозможува биогас да се користи за производство на енергија. 
Законодавството на Европската унија и скоро сите други континенти, пропишува дека повеќе не може да се располага со отпадот од депонијата како што е, и особено органската фракција мора да биде обработена во ОСФ(FOS).
СЛАБОСТИ на овој тип на систем:
• Емисии на гасови и мириси
• Потребни се големи простори
• Ризик од загадување на подземните води
• Контаминирано подрачје со години и места на концентрација на диви животни
• Дополнителни детали се дадени на "Табела на споредба"
Да се земе предвид дека сегашното европско законодавство го обврзува третманот на постморталната депонија во просек од 10 години. Ова предизвикува понатамошни непродуктивни трошоци.
Статистичките податоци велат дека во Европа 70% од депониите не ги задоволуваат законските барања и дека има бројни диви депонии кои се десет пати поголеми.Инценератор  - Кликни тука

Инценераторот е растение кое главно се користи за отстранување на отпадот со процес на согорување со висока температура (согорување), кое како финални производи ги дава гасовит ефлуент, пепел и прашина. Инценераторот може да ја загрее топлата вода и конечно да произведе електрична енергија. Употребата на инцинератори се чини дека е делумно решение за проблемот со преплавени депонии и сега е опција за диверзификација на процесот на елиминација на комуналниот цврст отпад.
Инценераторот не согорува било каков отпад, туку само RDF (отпадно гориво) се состои од сув дел од класичниот КЦО (комунален цврст отпад, односно нашата кеса за отпадоци). Органскиот (влажен) отпад не гори, па затоа не е погоден за отстранување во инценераторите и мора да се чува на депонии.
Инцинерацијата е најскапиот систем за отстранување на отпадот, а граѓаните, без нивно знаење, плаќаат дарежливи стимулации за да го поддржат.
СЛАБОСТИ на овој тип на отстранување:
• Огромни трошоци за изградба и одржување. Може да се поддржува само во областите со високи примања.
• Времето потребно за изградба на инсенератор е околу 4 години, а дозволите се многу сложени. Трошоците за управување се многу високи и ризикот е гасовити емисии.
• Легислативата предвидува дека можете да го запалите отпадот само по обновувањето на експлоатабилните фракции.
• Единствениот отпад кој го произведува е пепелта и прашината што произлегува од чистењето на филтрите, и двете се опасен отпад, да се отстрани на соодветна депонија.
• Дополнителни детали се дадени во "Табела на споредба"